ActualidadeVolver a Actualidade


Santiago, 21 de setembro de 2006

Sospeitosas diferenzas entre o paro estimado na EPA e o rexistrado nas oficinas do INEM
 

CIG-Comunicación-

cig.prensa@galizacig.com


O Departamento Técnico de Economía da CIG vén de elaborar un estudo sobre a Enquisa de Poboación Activa no 2º trimestre de 2006. Para a súa responsábel, Natividade López Gromaz, resulta sospeitosa “a forte diferenza que en Galiza se produce entre o paro estimado na EPA e o rexistrado nas oficinas do INEM: o paro rexistrado (146.388) é un 34,9% superior ao estimado pola EPA (108.500)”.Informe
Enquisa de Poboación Activa 2º trimestre 2006

No segundo trimestre de cada ano a EPA xa recolle a parte máis alta do incremento do emprego derivado do período estival. Xuño e xullo son, normalmente, os meses onde se produce o groso das contratacións, por iso este trimestre rexistra habitualmente un incremento da ocupación con respecto ao trimestre anterior, e este último non foi unha excepción.

Coñecedores desta situación, imos analizar a evolución interanual que nos permita ter unha visión máis ampla do panorama laboral galego máis recente.

 

2º trimestre 2005

2º trimestre 2006

05/06

Pob > 16 anos

2.364,8

2.371,9

0,3

Activos

1.252,6

1.261,3

0,6

Ocupados

1.113,4

1.152,8

3,5

Parados

139,2

108,5

-22,0

Inactivos

1.112,3

1.110,7

-0,1

Fonte: EPA. Datos en milleiros.

Sen lugar a dúbidas, o máis salientábel do cadro anterior é o forte descenso do desemprego interanual, un 22% menos de parados en só un ano: 30.700 persoas no último ano pasaron de engrosar as listas de desempregados a teren un traballo.

Este forte descenso do paro en Galiza contrasta coa súa evolución na media do Estado español, onde nas mesmas datas o paro se reduciu un 5,5%. A evolución desta variábel en Galiza é “sospeitosa” desde a última reforma da Enquisa de Poboación Activa. Con anterioridade a 2005, a taxa de paro en Galiza habitualmente superaba en torno a 3 puntos a taxa de paro da media estatal; hoxe están á par, no 8,6% da poboación activa.

Outro aspecto que fai sospeitar da veracidade do dato é a forte diferenza que en Galiza se produce entre o paro estimado na EPA e o rexistrado nas oficinas do INEM: o paro rexistrado (146.388) é un 34,9% superior ao estimado pola EPA (108.500). No caso do Estado español o rexistrado supera en só un 7,9% o estimado. Un 7,9% de diferenza pode ser un dato asumíbel e explicábel pola diferente metodoloxía que utiliza cada traballo, un 35% non, polo que caben outras explicacións.

A evolución do resto das variábeis macroeconómicas tampouco explican este situación, xa que o crecemento da economía, medida a través do PIB, tivo un comportamento similar no Estado español e en Galiza.

Este descenso no número de parados produciuse polo importante incremento da ocupación neste período, un 3,5%, 39.400 postos de traballo máis que hai un ano. Onde se xeraron estes novos empregos?, que tipo de empregos son?, etc., poden axudar a explicar esta situación.

Evolución dos ocupados por sectores económicos
 

2º trimestre 2005

2º trimestre 2006

05/06

Agricultura e pesca

123,3

109,6

-11,1

Industria e construción

337,6

347,8

3,0

Servizos

652,5

695,3

6,5

Total

1.113,4

1.152,8

3,5

Fonte: EPA. Datos en milleiros.

O groso do medre dos empregos concentrouse no sector servizos, sen esquecer o bo comportamento do sector secundario. O 60% dos ocupados galegos desenvolven a súa actividade nalgunha das ramas de servizos.

Agricultura e pesca seguen perdendo activos.

Unha descrición máis detallada é a que nos dan os ocupados por ramas de actividade.

Ocupados por ramas de actividade
 

2º trimestre 2005

2º trimestre 2006

Total ocup

Asal

Total ocup

Asal

Agricultura, gandaría, caza e silvicultura

89,4

13,5

80,4

12,5

Pesca

33,9

12,1

29,2

17,7

Industria da alimentación, bebidas e tabaco

37,2

34,0

40,3

35,5

Industria do téxtil, da confección, do coiro e do calzado

31,1

27,5

26,1

19,8

Industria da madeira e da cortiza

16,6

14,1

15,8

14,1

Industria do papel, edición, artes gráficas

9,2

6,6

13,1

10,9

Industrias extractivas, refino de petróleo, industria química, transformación de caucho, metalurxia, enerxía e auga

60,1

52,4

57,0

53,1

Construción de maquinaria, mat eléctrico, mat de transporte e industrias manufactureiras diversas

62,3

55,7

59,3

51,6

Construción

121,1

93,2

136,2

103,2

Comercio por xunto e polo miúdo

139,6

91,1

145,2

102,3

Venda, mantemento e reparación de vehículos de motor; venda polo miúdo de combustíbel para vehículos de motor

25,8

21,7

24,3

20,5

Hostalaría

70,0

38,1

76,4

48,5

Transporte, almacenamento e comunicacións

50,4

41,4

51,0

41,2

Intermediación financeira

22,8

19,9

24,3

21,5

Act inmobiliarias e de alugamento; servizos empresariais

72,0

52,7

78,5

55,3

Administración pública, defensa e SS obrigatoria

73,1

73,1

80,1

80,1

Educación

70,3

65,4

67,8

64,2

Actividades sanitarias e veterinarias; servizos sociais

58,3

53,3

70,2

65,6

Outros servizos, actividades dos fogares e organismos extraterritoriais

70,3

61,0

77,7

98,4

Total

1.113,4

826,7

1.152,8

886,0

Fonte: EPA. Datos en milleiros.

Unha das primeiras conclusións da táboa anterior é o forte medre da asalarización en Galiza. Neste último período analizado, o número de asalariados medrou preto do dobre dos ocupados totais, o que implica a caída do emprego noutras categorías profesionais. Nestes momentos, os asalariados representan o 76,8% do total de ocupados.

Outra das conclusións do cadro anterior é a forte disparidade na composición e na evolución das distintas ramas de actividade. O comercio é a actividade que máis persoas ocupa, seguido da construción. Ambas experimentaron un importante crecemento neste último ano, nomeadamente a construción onde a ocupación medrou un 12,5%.

O sector primario segue perdendo peso, e neste último ano de maneira importante, tanto en agricultura como en pesca. No segundo trimestre de 2006 soamente ocupa o 9,5% dos traballadores galegos.

Hai que destacar, así mesmo, a perda de emprego no sector industrial. Agás nas industrias de alimentación e papel, o resto das actividades perden emprego, sendo de salientar especialmente o sector téxtil, onde o emprego baixou máis do 16%.

As distintas actividades que compoñen o sector servizos tiveron un comportamento positivo, agás educación e venda de vehículos e combustíbel en que descendeu a ocupación. Onde máis medrou esta foi en actividades sanitarias e servizos sociais.

Temos, pois, un incremento importante da ocupación, 3,5%, que se centra exclusivamente nos asalariados, 7,2%, perdendo emprego o resto das categorías. Imos analizar, a seguir, o tipo de contrato destes asalariados, distinguindo entre sector público e privado.

Asalariados segundo tipo de contrato
 

2º trimestre 2005

2º trimestre 2006

C ind

C temp

Total

C ind

C temp

Total

S público

140,4

49,7

190,1

134,5

43,7

178,2

S privado

436,6

259,3

695,9

410,5

238,0

648,5

Asalariados

577,0

309,0

886,0

545,0

281,7

826,7

Fonte: EPA. Datos en milleiros.

Taxa de temporalidade
 

2º trimestre 2005

2º trimestre 2006

05/06

S público

26,1

24,5

1,6

S privado

37,2

36,7

0,5

Total

34,8

34,0

0,8

Fonte: EPA. Datos en tanto por cen. Variación en puntos.

Novamente se produce un incremento da temporalidade. A pesar de medrar o número de asalariados con contrato indefinido, foi maior o medre dos que asinaron un de duración temporal, polo que a taxa de temporalidade alcanzou o 34.8% da poboación asalariada fronte o 34% de hai un ano.

Debemos destacar que o maior incremento desta se produciu no sector público: 1,6 puntos medrou a temporalidade en apenas un ano fronte ao medio punto que creceu no sector privado.

En vista deste cadro o que si podemos asegurar é que as medidas aplicadas até o de agora para reducir a temporalidade non serviron para o sector privado. No sector público trátase de vontade política.

Imos ver agora as diferenzas por sexo.

Diferenzas por sexo
 

2º trimestre 2005

2º trimestre 2006

Diferenzas

Home

Muller

Home

Muller

Home

Muller

Taxa de actividade

62,5

44,3

62,0

45,1

-0,5

0,8

Ocupados

648,9

464,4

659,5

493,2

10,6

28,8

Asalariados

483,0

343,8

508,2

377,9

25,2

34,1

Taxa de temporalidade

33,3

35,0

32,3

38,2

-1

3,2

Taxa de paro

7,9

15,2

6,0

11,8

-1,9

-3,4

Fonte: EPA.

Malia os avances, seguen manténdose fortes diferenzas por sexos en Galiza.

A taxa de actividade feminina continúa en niveis moi baixos: o 45,1% (a 17 puntos de distancia da masculina). A isto hai que engadir as elevadas taxas de paro ás que se ven expostas as mulleres. Preto do 60% da poboación feminina en idade de traballar está fóra do mercado laboral, algo inaceptábel socialmente, non só polo “desperdicio” de activos que supón, senón tamén polo custoso que é en termos de manter un certo benestar social.

 
Volver a Actualidade

Volver ao princípio


Ir á páxina de inicio
Confederación Intersindical Galega
www.galizacig.com

ÚLTIMA REVISIÓN: 21/09/2006
cig.informatica


 

web-espello en www.galizacig.org
e
www.galizacig.net (mirrors)


Para estar ao día da actualidade sindical en Galiza, subscríbete á lista de correo da CIG e recibe puntual notificación das
novas informacións, artigos, documentos, publicacións, convenios colectivos... que ofrece a CIG na sua páxina web galizacig.com.

Apúntate en: http://www.elistas.net/lista/galizacig/alta