ActualidadeVolver a Actualidade


Santiago, 7 de decembro de 2006

Informe CIG-Economía
Evolución salarial en Galiza: 2000-2005

 

CIG-Comunicación-

cig.prensa@galizacig.com


A Axencia Tributaria elabora todos os anos unhas estatísticas sobre os ingresos que se declara á Facenda dos asalariados, desempregados e pensionistas do Estado español.

Utilízase como base para o estudo a Declaración Anual de Retencións e Ingresos a conta sobre rendementos do traballo, de determinadas actividades económicas, premios e determinadas imputacións de renda (modelo 190). É, polo tanto, unha base moi exhaustiva de información; trátase ademais, dunha declaración que non posúe ningún suposto de exención da obriga de declarar. Así, todas as entidades, incluídas administracións públicas, que pagan salarios, pensións ou prestacións por desemprego están obrigadas a presentar o modelo, con independencia da personalidade, a actividade, a dimensión ou o carácter público ou privado destas; polo que a información é exhaustiva e moi detallada.

A información preséntase tanto a nivel estatal como de comunidade e nalgúns casos provincial, o que nos permite comparar entre as distintas comunidades do Estado español.

Comezamos polos salarios.


Os salarios


Un dos primeiros datos a ter en conta é o das diferenzas dos ingresos dos/as asalariadas por comunidades autónomas. Na táboa seguinte expóñense estes, segundo o domicilio do perceptor/a, para o ano 2005.

Asalariados/as, salarios por comunidade autónoma
Comunidade autónoma

Asalariados/as

Salarios (€)

Salario medio

Media EE

Total

18.359.870

294.079.446.473

16.017,51

100,00

Andalucía

3.271.430

43.123.438.484

13.181,83

82,30

Aragón

570.683

9.715.643.991

17.024,59

106,29

Principado de Asturias

413.852

6.938.620.885

16.765,95

104,67

Illes Balears

464.903

7.143.896.532

15.366,42

95,94

Canarias

881.687

12.240.283.547

13.882,80

86,67

Cantabria

236.350

3.930.249.607

16.628,94

103,82

Castela A Mancha

760.509

10.948.741.142

14.396,60

89,88

Castela e León

1.003.035

16.028.244.092

15.979,75

99,76

Catalunya

3.425.713

60.900.665.034

17.777,52

110,99

Estremadura

416.813

5.102.031.085

12.240,58

76,42

Galiza

1.065.340

15.859.477.753

14.886,78

92,94

Comunidade de Madrid

2.943.945

60.162.458.003

20.436,00

127,59

Rexión de Murcia

626.863

8.023.728.183

12.799,81

79,91

Navarra

33.518

656.212.853

19.577,92

122,23

Euscadi

190.764

4.698.251.734

24.628,61

153,76

A Rioxa

136.914

2.174.489.105

15.882,15

99,15

Comunidade Valenciá

2.088.295

30.798.859.554

14.748,33

92,08

Fonte: Axencia Tributaria, ano 2005.

Os ingresos brutos por salarios no ano 2005 foron de media de 16.017,51 euros por traballador/a no Estado español, 14.886,78 no caso de Galiza, un 92,94 da media estatal, ocupando a décima posición neste ránking. No ano 2000, outro ano que imos tomar de referencia para a análise, situabámonos no undécimo lugar; hai polo tanto unha leve melloría.

Sendo a negociación colectiva en Galiza moi viva, o feito de que un número elevado de convenios se sigan a negociar fóra do ámbito do noso país leva a que acadar a media estatal en salarios se converta nunha ardua e lenta tarefa. Ademais disto, os acordos interconfederais asinados pola patronal e CCOO e UGT, así como moitos dos pactos que trasladan á clase traballadora as políticas macroeconómicas sobre fiscalidade e contención de salarios, están a provocar que o incremento de salarios estea sempre ligado ao IPC, o que conleva que o poder destes salarios perda capacidade a respecto do custo real da vida.

Cómpre, xa que logo, un marco galego de relacións laborais que nos permita acelerar este proceso. Sirva de exemplo o caso vasco, a comunidade con maior descentralización neste terreo e con maiores salarios.

Non esquezamos, así mesmo, a especialización produtiva de cada territorio, no que Galiza se ve prexudicada polo maior peso de sectores pouco especializados e polo tanto de menores salarios.

Deixando de lado a posición de Galiza, a primeira conclusión clara deste táboa, son as enormes diferenzas de salarios que hai entre as distintas comunidades autónomas; os salarios medios dos traballadores de Euscadi duplican os dos seus homólogos estremeños; entre estes dous extremos a variedade é múltiple.

Hai 7 comunidades con salarios por encima da media estatal, destacando o caso de Euscadi, como xa comentamos, e a certa distancia Navarra e Madrid.

No resto, os asalariados/as teñen uns ingresos inferiores á media; Galiza ocupa o sétimo lugar con menores ingresos.

Tan importante como coñecer a situación actual é ver a evolución no tempo, para o que collemos de referencia o ano 2000. Achéganse tanto en datos como de forma gráfica.

Evolución dos salarios medios
Comunidade autónoma

2005

2000

Diferenza

IPC

D-IPC

Total

16.017,51

13.279,35

20,62

22

-1,38

Andalucía

13.181,83

10.466,78

25,94

22

3,94

Aragón

17.024,59

13.930,79

22,21

22

0,21

Principado de Asturias

16.765,95

13.439,67

24,75

22

2,75

Illes Balears

15.366,42

12.455,06

23,37

22

1,37

Canarias

13.882,80

11.820,51

17,45

22

-4,55

Cantabria

16.628,94

13.680,46

21,55

22

-0,45

Castela A Mancha

14.396,60

11.638,45

23,7

22

1,7

Castela e León

15.979,75

13.064,45

22,31

22

0,31

Catalunya

17.777,52

14.964,35

18,8

22

-3,2

Estremadura

12.240,58

9.611,35

27,36

22

5,36

Galiza

14.886,78

12.229,54

21,73

22

-0,27

Comunidade de Madrid

20.436,00

17.415,60

17,34

22

-4,66

Rexión de Murcia

12.799,81

10.877,32

17,67

22

-4,33

Navarra

19.577,92

13.782,47

42,05

22

20,05

Euscadi

24.628,61

19.415,72

26,85

22

4,85

A Rioxa

15.882,15

13.129,92

20,96

22

-1,04

Comunidade Valenciá

14.748,33

12.223,91

20,65

22

-1,35

Fonte: Axencia Tributaria.

No que respecta á evolución dos salarios, na media do Estado incrementáronse un 20,6%, por debaixo do incremento do prezos, que para o mesmo período o fixeron un 22%.

No caso de Galiza, o incremento dos salarios foi superior ao incremento medio estatal, pero inferior ao aumento da inflación. Deuse polo tanto un acercamento ao salario medio estatal -no 2000 estaba no 92,09 da media e no 2005 sitúase no 92,94, case un punto de mellora-, pero unha perda de poder adquisitivo de 0,3 décimas.

Comentábamos antes as enormes disparidades ou diferenzas que había entre as distintas comunidades no ano 2005. O último cadro constata que estas van en aumento. Un só dato, a diferenza entre a de maiores ingresos (Euscadi) no ano 2000, e a de menores (Estremadura) era de 73,8 puntos, a finais de 2005 a diferenza é de 77,3. Polo medio, a variedade é múltiple.

Nesta evolución non so inflúen os incrementos salariais anuais, senón tamén os salarios dos novos traballadores que entran ano tras ano no mercado laboral.

En anteriores traballos temos chamado a atención sobre como a precariedade laboral non só afecta á estabilidade no emprego, senón tamén ao nivel e ingresos dos/as traballadoras que a sofren. Os datos indican que as/os traballadores con contrato temporal cobran substancialmente menos que as/os seus homólogos cun indefinido, na medida en que estes son máis numerosos afectan aos salarios medios cara a baixo. Non debemos esquecer tampouco o número nada desprezábel de contratos a xornada parcial, os cales tamén teñen incidencia nestes resultados.

Mulleres, inmigrantes e os máis novos, son as/os máis afectados polos contratos precarios, na medida en que estes se incorporan ao mercado laboral, os salarios medios tiran á baixa, incrementándose as desigualdades entre a clase traballadora. Nos cadros seguintes anótanse os salarios, por tramos de salario e a evolución con respecto ao ano 2000.


Salarios por tramos

Asalariados/as e salarios por tramos, Galiza
 

2005

2000

Tramos
de salario

Asalariados/as

%

Salario
medio anual

Asalariados/as

%

Salario
medio anual

Total

1.063.340

100,0

14.887

924.040

100,0

12.230

De 0 a 0,5 SMI

160.160

15,1

1.558

153.631

16,6

1.277

De 0,5 a 1 SMI

128.825

12,1

5.430

112.744

12,2

4.481

De 1 a 1,5 SMI

148.532

14,0

9.063

128.560

13,9

7.511

De 1,5 a 2 SMI

208.310

19,6

12.615

180.277

19,5

10.424

De 2 a 2,5 SMI

131.867

12,4

15.945

100.959

10,9

13.224

De 2,5 a 3 SMI

74.800

7,0

19.578

57.994

6,3

16.249

De 3 a 3,5 SMI

54.300

5,1

23.295

44.823

4,9

19.289

De 3,5 a 4 SMI

41.401

3,9

26.872

38.665

4,2

22.308

De 4 a 4,5 SMI

32.987

3,1

30.443

28.206

3,1

25.193

De 4,5 a 5 SMI

23.134

2,2

33.918

23.292

2,5

28.179

De 5 a 7,5 SMI

43.831

4,1

42.660

39.710

4,3

35.353

De 7,5 a 10 SMI

11.227

1,1

61.094

10.059

1,1

50.499

Máis de 10 SMI

5.966

0,6

108.520

5.120

0,6

91.976

Fonte: Axencia Tributaria.

Analizábamos anteriormente as fortes diferenzas que existen entre as distintas Comunidades Autónomas dentro do Estado español, pero as desigualdades dentro de Galiza, entre a clase asalariada, non son menores:

 • O 27,2% dos/as asalariadas en Galiza no ano 2005 obtivo uns ingresos inferiores ao Salario Mínimo Interprofesional (en diante, SMI).

 • O grupo máis numeroso de asalariados/as ten uns ingresos medios anuais de entre 1,5 e 2 veces o SMI; de media, 10.424 euros anuais.

 • O 60,8% ten ingresos inferiores ao salario medio, que en 2005 foi de 14.887 euros.

 • Hai un 0,6% de asalariados/as cuns ingresos por conta allea que superan máis de 10 veces o SMI. En conxunto, os ingresos destes 5.966 traballadores/as case triplican os das/dos 160.160 xuntos, que tiveron os salarios máis baixos.

Con respecto á evolución no período 2005-2000:

 • O salario medio do grupo de maiores ingresos foi o que máis descendeu con respecto á media. No ano 2000 o salario destes estaba no 752,1% da media e no 2005 descendeu ao 729%; aínda así, sobran comentarios.
 • No resto dos grupos a maioría descendeu levemente, polo que as diferenzas se manteñen practicamente constantes no que vai de século.
 • O número de asalariados/as aumentou un 15,1%.
 • No único tramo onde descendeu o número de asalariados/as é no de ingresos entre 4,5 e 5 veces o SMI.
 • Entre as/os traballadores de menores ingresos soamente aumentou o emprego nun 4,2%, pasando de representar o 16,6% en 2000 ao 15,1% en 2005.
 • Aumentaron un 16,5%, por riba da media, os/as traballadoras con ingresos superiores a 10 veces o SMI.
 • O colectivo que máis se incrementou foi o de entre 2 e 2,5 veces o SMI.


Salarios por idade

Comentábamos no comezo deste documento que unha das variábeis con forte incidencia nos salarios é a idade; non por ser máis novos/as e ter menos experiencia ou estar peor formados/as, senón por que os cambios na forma de organización da produción e das relacións laborais que se produciron nestes últimos anos afectan plenamente aos de nova incorporación, polo que as/os máis novos é un dos colectivos peor parados.

Os datos que se amosan no cadro seguinte permiten reflectir esta realidade.

Asalariados/as e salarios segundo idade, Galiza
 

2005

2000

% salario medio

Idade

Asalariados/as

Salario
medio

Asalariados/as

Salario
medio

2005

2000

Total

1.065.340

14.887

924.040

12.230

100,0

100,0

Menor de 18 anos

6.815

3.193

5.430

2.794

21,4

22,8

De 18 a 25 anos

157.404

7.146

171.016

5.900

48,0

48,2

De 26 a 35 anos

332.413

12.753

285.109

10.582

85,7

86,5

De 36 a 45 anos

268.672

16.782

231.884

14.658

112,7

119,9

De 46 a 55 anos

195.301

20.123

155.778

17.251

135,2

141,1

De 56 a 65 anos

96.166

20.198

66.962

16.580

135,7

135,6

Maior de 65 anos

8.569

10.773

7.861

8.281

72,4

67,7

Fonte: Axencia Tributaria.

Gráfica salarios segundo idade

O gráfico reflicte unha clara progresión ascendente nos salarios dos/as traballadoras ata a idade de xubilación (no ano 2000, a partir dos 45 anos descendían levemente); para os/as que seguen traballando despois desta idade, as remuneracións son moi baixas.

Os 6.815 traballadores/as con menos de 18 que ao longo de 2005 realizaron algún traballo remunerado por conta allea en Galiza, obtiveron un salario medio de 2.794 euros anuais; é o grupo peor remunerado.

Ata os 35 anos, os/as galegas, de media, non acadan o salario medio -ao igual que ocorría no ano 2000-, co agravante de que durante este período a situación empeorou. En todos os grupos de idade menores de 35 anos, o salario medrou menos que o incremento do salario medio galego, empeorando a situación con respecto á media.

De todas as maneiras, no grupo onde menos medraron os salarios foi no de entre 36 e 45 anos -14,5% fronte a 21,7% de media-, pasando de ter uns ingresos equivalentes ao 119,9% da media a descender ao 112,7%. Neste intervalo de idade concentrouse o grupo máis numeroso de asalariados/as no ano 2005.

O colectivo mellor pagado é o de idades comprendidas entre os 56 e os 65 anos cuns ingresos equivalentes ao 135,7% da media galega.


Salarios e sector de actividade

Traballar nun sector de actividade ou outro é outra das variables influíntes na percepción dun determinado salario.

Salarios segundo o sector de actividade, Galiza
Sector

Salario
medio 2005

Salario
medio 2000

Variación

% media
2005

% media
2000

Total

14.887

12.230

21,7

100,0

100,0

Enerxía e auga

32.836

25.597

28,3

220,6

209,3

Industria

15.770

12.637

24,8

105,9

103,3

Construción e servizos inmobiliarios

13.062

10.178

28,3

87,7

83,2

Comercio

12.775

10.208

25,1

85,8

83,5

Transporte e comunicacións

15.635

13.052

19,8

105,0

106,7

Hostelaría e restauración

6.945

5.553

25,1

46,7

45,4

Entidades financeiras e aseguradoras

27.481

26.312

4,4

184,6

215,1

Servizo ás empresas

12.642

9.030

40,0

84,9

73,8

Ensino e sanidade

20.197

16.017

26,1

135,7

131,0

Outros

16.263

13.925

16,8

109,2

113,9

Sen clasificar

11.225

9.549

17,6

75,4

78,1

Gráfica salarios segundo o sector de actividade

Os/as asalariadas no sector enerxético son as/os mellor pagados de toda Galiza. De media, no ano 2005 o seu salario situábase no 220% do salario medio dos/as galegas.

En segundo lugar, os/as de maiores ingresos son os/as traballadoras de entidades financeiras e aseguradoras, con 84,6 puntos por encima da media galega. Este colectivo no ano 2000 era o de maiores ingresos -215,1% de media-, pero a forte reestruturación que se produciu neste sector, coas prexubilacións dos/as traballadoras de máis idade e maiores salarios, sendo substituídos por outros máis novos/as e en peores condicións, reflíctese nos datos anteriores.

Os menos "afortunados/as" economicamente son as/os traballadores de hostalaría e restauración (o segundo colectivo onde máis medrou o emprego neste período analizado), para os cales os seus ingresos medios anuais están no 46,7% da media galega, 6.945 euros no ano 2005 de media; moi lonxe dos 32.836 euros que de media ingresou un traballador do sector enerxético.

Máis grave que as enormes diferenzas é o incremento destas no tempo. No ano 2000 a diferenza entre os/as de maiores e menores ingresos era de 169,7 puntos, no ano 2005 de 173,9, 4,2 puntos máis; co agravante de que o aumento da diferenza se debe a que medraron máis os salarios máis altos, mentres os máis baixos practicamente se mantiveron.


Salarios e sexo

O sexo sempre foi un factor determinante nas diferenzas salariais. Os datos do seguinte cadro así o poñen de manifesto.
 

Galiza

Estado español

 

2005

2000

2005

2000

Total

14.887

12.230

16.018

13.279

Homes

16.742

13.554

18.321

15.239

Mulleres

12.225

10.011

12.800

10.266

Gráfica salarios por sexo

As diferenzas por razón de sexo son maiores na media do Estado que en Galiza, pero mentres no primeiro descenderon no período analizado, no caso de Galiza incrementáronse, aínda que levemente, pero incrementáronse.

No ano 2000, as mulleres galegas cobraban de media un 26,1% menos que os homes; no ano 2005 medrou a diferenza nun punto, ata do 27%.

No caso do Estado español, no último ano as mulleres ingresaron unha media dun 30,1 menos que os homes; pero no ano 2000 a media era un 32,6% menos, polo que se acercaron 2,5 puntos.

En ambos os casos as mulleres cobran por debaixo da media.

Se, ademais de por sexos, os/as distribuímos por tramos de salarios, o panorama é desalentador, especialmente para as mulleres.

Asalariados/as e salarios por sexos e tramos, Galiza
 

Asalariados/as

Salario medio anual

Tramos de salario

Total

Homes

Mulleres

Total

Homes

Mulleres

Total

1.063.340

627.715

437.625

14.887

16.742

12.225

De 0 a 0,5 SMI

160.160

72.494

87.666

1.558

1.573

1.546

De 0,5 a 1 SMI

128.825

57.142

71.683

5.430

5.432

5.426

De 1 a 1,5 SMI

148.532

70.547

77.985

9.063

9.087

9.042

De 1,5 a 2 SMI

208.310

141.708

66.602

12.615

12.702

12.428

De 2 a 2,5 SMI

131.867

90.410

41.457

15.945

15.900

16.043

De 2,5 a 3 SMI

74.800

50.021

24.779

19.578

19.606

19.520

De 3 a 3,5 SMI

54.300

38.135

16.165

23.295

23.284

23.320

De 3,5 a 4 SMI

41.401

25.430

15.972

26.872

26.831

26.937

De 4 a 4,5 SMI

32.987

19.489

13.498

30.443

30.460

30.417

De 4,5 a 5 SMI

23.134

14.914

8.220

33.918

33.966

33.832

De 5 a 7,5 SMI

43.831

32.950

10.881

42.660

42.833

42.137

De 7,5 a 10 SMI

11.227

9.146

281

61.094

61.164

60.787

Más de 10 SMI

5.966

5.330

636

108.520

109.668

98.902

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Axencia Tributaria.

As principias conclusións da táboa anterior son as seguintes:

 • O 36,4% das mulleres que traballan en Galiza, e o 20,6% dos homes, tiveron uns ingresos inferiores ao SMI no ano 2005.

 • O salario do 69,4% das mulleres e do 54,4% dos homes non supera o salario medio galego.

 • Só o 10% dos/as galegas de maiores ingresos son mulleres.

 • Por tramos de salarios, o grupo máis numeroso de homes sitúase no de 1,5 ata 2 veces o SMI. No caso das mulleres non acada o 0,5 do SMI.


Anexo salarios

A Axencia Tributaria tamén nos facilita os datos, tanto de persoas como de salarios, segundo o domicilio do pagador/a e do perceptor/a. Os datos son moi ilustrativos.

 

Segundo domicilio
do pagador

Segundo domicilio
do perceptor

Pagador/
perceptor

Comunidade Autónoma

Persoas

Salarios (euros)

Persoas

Salarios (euros)

%
persoas

%
salarios

Total

18.359.870

294.079.446.473

18.359.870

294.079.446.473

100,00

100,00

Andalucía

2.695.706

33.690.161.143

3.271.430

43.123.438.484

82,40

78,10

Aragón

477.467

7.837.782.037

570.683

9.715.643.991

83,70

80,70

Principado de Asturias

321.644

5.321.544.527

413.852

6.938.620.885

77,70

76,70

Illes Balears

455.594

6.703.928.117

464.903

7.143.896.532

98,00

93,80

Canarias

758.619

10.001.937.331

881.687

12.240.283.547

86,00

81,70

Cantabria

213.122

4.282.125.773

236.350

3.930.249.607

90,20

109,00

Castela
A Mancha

596.128

8.096.274.963

760.509

10.948.741.142

78,40

73,90

Castela
e León

731.508

11.389.421.030

1.003.035

16.028.244.092

72,90

71,10

Catalunya

3.475.189

61.104.506.611

3.425.713

60.900.665.034

101,40

100,30

Estremadura

323.748

3.789.309.836

416.813

5.102.031.085

77,70

74,30

Galiza

936.526

13.389.155.283

1.065.340

15.859.477.753

87,90

84,40

Comunidade
de Madrid

4.581.989

87.463.324.202

2.943.945

60.162.458.003

155,60

145,40

Rexión
de Murcia

561.991

6.729.595.410

626.863

8.023.728.183

89,70

83,90

Navarra

33.518

656.212.853

Euscadi

190.764

4.698.251.734

A Rioxa

100.890

1.540.719.549

136.914

2.174.489.105

73,70

70,90

Comunidade Valenciá

1.867.427

26.755.529.051

2.088.295

30.798.859.554

89,40

86,90

Cidade
de Ceuta

21.733

354.120.757

28.226

529.777.765

77,00

66,80

Cidade
de Melilla

16.308

275.546.266

25.312

458.841.711

64,40

60,10

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Axencia Tributaria.

A táboa reflicte claramente a forte concentración que ten Madrid de sedes sociais de empresas, que non se dá en ningunha outra comunidade. De feito, supera nun 55% o número de asalariados/as que perciben o seu salario, en ou desde Madrid, dos que teñen alí o seu domicilio.

En Catalunya podemos dicir que hai concordancia entre pagadores/as e perceptores/as, e no resto das comunidades é maior o número de asalariados/as segundo o domicilio do/da pagadora que do/da perceptora, é dicir, os/as asalariadas traballan para empresas que ten sede noutra comunidade.

No caso de Galiza, o 12,1% dos/as asalariadas traballan para empresas que teñen o domicilio social fóra do noso país. Se en vez de asalariados/as falamos de volume total de salarios, a diferenza é do 15,6%, que se explica por que estes 12,1% de asalariados/as perciben uns salarios superiores á media galega.

Castela e León é a comunidade con maiores diferenzas.


Desempregados/as e prestacións por desempregoOutro do colectivos do que dispomos de información é o de desempregados.

Desempregados/as e salario medio anual por sexos e comunidades autónomas
 

Total

Homes

Mulleres

Distribución
xeográfica

Desempre
gados/as

Presta
ción media
anual

%

Desempre
gados

Presta
ción media
anual

%

Desempre
gadas

Presta
ción media
anual

%

Total

3.202.942

2.897

100,0

1.610.309

3.071

100,0

1.592.633

2.720

100,0

Andalucía

858.611

2.812

97,1

424.503

2.908

94,7

434.108

2.718

99,9

Aragón

67.985

2.844

98,2

33.676

3.067

99,9

34.309

2.624

96,5

Principado
de Asturias

72.105

3.058

105,6

41.604

3.468

112,9

30.501

2.500

91,9

Illes Balears

114.245

2.406

83,1

55.336

2.549

83,0

58.909

2.273

83,6

Canarias

184.906

2.787

96,2

91.355

2.984

97,2

93.551

2.594

95,4

Cantabria

37.465

2.710

93,5

20.671

2.990

97,4

16.794

2.366

87,0

Castela
A Mancha

119.350

2.635

91,0

60.099

2.683

87,4

59.251

2.586

95,1

Castela
e León

145.652

2.791

96,3

77.745

3.017

98,2

67.907

2.531

93,1

Catalunya

469.450

3.327

114,8

232.238

3.557

115,8

237.212

3.102

114,0

Estremadura

132.956

2.645

91,3

69.903

2.756

89,7

63.053

2.521

92,7

Galiza

203.192

2.800

96,7

104.801

3.067

99,9

98.391

2.517

92,5

Comunidade de Madrid

347.132

3.266

112,7

172.003

3.467

112,9

175.129

3.070

112,9

Rexión
de Murcia

88.452

2.429

83,8

43.853

2.647

86,2

44.599

2.214

81,4

A Rioxa

18.323

2.834

97,8

9.061

3.011

98,0

9.262

2.660

97,8

Comunidade Valenciá

332.134

2.778

95,9

167.518

2.954

96,2

164.616

2.599

95,55

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Axencia Tributaria.

A longo do ano 2005, 3.202.942 persoas recibiron prestacións por desemprego no Estado español, das cales o 6,3% (203.192) foron residentes en Galiza.

A prestación media destes parados/as en Galiza acadou os 2.800 euros anuais, o 96,7% da media estatal.

Tamén no caso das prestacións por desemprego hai diferenzas entre sexos. Os homes galegos cobraron de media 3.067 euros (99,9% da media estatal masculina) e as mulleres 2.571 euros (92,5% da media feminina); hai diferenzas entre os galegos/galegas e con respecto á media estatal.

Outra información que evidencia este cadro son as dificultades das mulleres de atopar emprego, xa que mentres dos/as paradas rexistradas en Galiza máis do 60% son mulleres, cando se trata de cobrar prestacións as mulleres son o 48%.

En vista da contía media da prestación, son os/as asalariadas con menos salarios os que en maior medida pasan ao desemprego; non só gañan pouco senón que teñen un traballo inestábel.


Pensionistas e pensión media


Os/as pensionistas son o terceiro colectivo que esta fonte nos permite analizar. Na táboa da páxina seguinte temos os datos deste colectivo, por comunidades autónomas e sexo.

En total no ano 2005, 8.154.555 persoas recibiron algunha pensión no Estado español neste ano, das cales 714.930 (8,7% do total) tiñan o seu domicilio en Galiza; estas recibiron de media unha pensión de 8.403 euros, 12,5% menos que a media estatal.

Este maior peso dos/as pensionistas galegos/as sobre o total estatal, débese ao forte peso que a emigración tivo, e segue a ter, en Galiza, o que fai que moitos/as das xubiladas/pensionistas que cobran as súas pensións en Galiza, parte ou toda a súa vida laboral se desenvolveu noutra comunidade do Estado español, e volven aquí ao que rematan a actividade laboral.

Tamén no caso das pensións as diferenzas por sexos son apreciábeis. Un pensionista galego cobra de media 9.876 euros, un 14,2% menos que a media do Estado; e unha muller pensionista 7.068 euros, un 28,5% menos que os homes. En cambio, con respecto á media estatal a diferenza é menor, un 7,9%.

Pensións por sexo e comunidade autónoma
Distribución Geográfica

Pensio
nistas

Pensión media anual

% media

Pensio
nistas

Pensión media anual

%
media

Pensio
nistas

Pensión media anual

 % media

Total

8.154.828

9.604

100,0

4.091.475

11.517

100,0

4.063.353

7.677

100,0

Andalucía

1.442.555

8.751

91,1

735.177

10.280

89,3

707.378

7.161

93,3

Aragón

287.705

10.112

105,3

153.067

12.052

104,6

134.638

7.905

103,0

Principado de Asturias

299.885

12.350

128,6

158.006

15.813

137,3

141.879

8.493

110,6

Illes Balears

170.958

8.774

91,4

80.634

10.524

91,4

90.324

7.213

94,0

Canarias

266.393

8.709

90,7

134.405

10.246

89,0

131.988

7.143

93,0

Cantabria

130.196

10.399

108,3

65.196

12.800

111,1

65.000

7.991

104,1

Castela
A Mancha

362.237

8.461

88,1

211.437

9.471

82,2

150.800

7.044

91,8

Castela
e León

603.823

9.607

100,0

327.045

11.115

96,5

276.778

7.826

101,9

Catalunya

1.482.944

10.025

104,4

697.061

12.451

108,1

785.883

7.874

102,6

Estremadura

221.896

7.993

83,2

123.043

8.826

76,6

98.853

6.957

90,6

Galiza

714.930

8.403

87,5

339.907

9.876

85,8

375.023

7.068

92,1

Comunidade de Madrid

989.760

12.044

125,4

476.955

15.114

131,2

512.805

9.189

119,7

Rexión
de Murcia

232.358

8.670

90,3

115.894

10.321

89,6

116.464

7.026

91,5

A Rioxa

65.292

9.248

96,3

34.678

10.652

92,5

30.614

7.657

99,7

Comunidade Valenciá

866.397

8.823

91,9

430.463

10.449

90,7

435.934

7.217

94,0

 
Volver a Actualidade

Volver ao princípio


Ir á páxina de inicio
Confederación Intersindical Galega
www.galizacig.com

ÚLTIMA REVISIÓN: 07/12/2006
cig.informatica


 

web-espello en www.galizacig.org
e
www.galizacig.net (mirrors)


Para estar ao día da actualidade sindical en Galiza, subscríbete á lista de correo da CIG e recibe puntual notificación das
novas informacións, artigos, documentos, publicacións, convenios colectivos... que ofrece a CIG na sua páxina web galizacig.com.

Apúntate en: http://www.elistas.net/lista/galizacig/alta