DocumentosVolver ao índice do documentoVolver a Actualidade


Vigo, 18 de decembro de 2001

Mocidade e inserción laboral
 

Secretaría Confederal de Formación Sindical e Migración-

cig.form-sindical@galizacig.com
As eivas da formación ocupacional

A formación ten importancia non só a nivel individual, no momento de buscar un emprego, senón para que como país podamos producir bens e servizos de calidade. A formación dos traballadores adoece hoxe de eivas que non se poden ignorar ou esquecer á hora de tratar a inserción laboral da mocidade. A Xunta elaborou, coa participación das centrais sindicais e patronal, un documento denominado “Plan Galego de Formación Profesional” que aponta algúns dos problemas que existen hoxe, polo que reproducimos algúns anacos do texto.

Sobre a coordinación entre os distintos subsectores da FP dise o seguinte:

“É un feito contrastado que no marco do Estado seguen a existir problemas de coordinación entre os diversos subsistemas e modalidades de Formación Profesional. Estes problemas están a afectar ó desenvolvemento das cualificacións e da FP na Comunidade de Galicia.

No terreo do deseño dos dous catálogos existentes (o de títulos e o de certificados de profesionalidade) que establecen os referentes de competencia e as formacións do subsistema da FPR e da FPO, está resultando que, malia se partir en teoría da mesma realidade productiva e da intención de aproximarse no deseño de unidades de competencia que expresen esta realidade, en bastantes casos isto non se consegue. No caso da formación continua a situación de desaxuste é aínda peor, xa que non se dispón aínda do referente común do SNCP e estas accións formativas, polo xeral, non explicitan os seus obxectivos en termos da competencia que aspiran a conseguir”.

Existen tamén carencias evidentes na normativa actual, que se analisan no documento.

“A normativa actual carece da perspectiva suficiente para regular aspectos do sistema de FP que a transcenden. Por este motivo, non está de máis que aquí se apunten algúns exemplos das carencias aludidas da normativa actual e dos aspectos claves que habería que regular ou establecer para asegura-lo desenvolvemento das cualificacións e da FP no ámbito estatal e autonómico. En síntese, habería, xa que logo, que regular e/ou establecer:

 • Órganos institucionais precisos para desenvolve-la planificación e dirección estratéxica da FP cunha perspectiva integrada e para vinculala á competitividade da economía e ó desenvolvemento dos procesos productivos.

 • Un conxunto de elementos clave necesarios para a planificación da FP (os obxectivos anuais da FP, a estatística da FP, os “Programas nacionais”, etc.).

 • Certos órganos de participación e/ou corresponsabilización dos axentes sociais.

 • O “Sistema nacional de cualificacións”, coas características e os dispositivos que aseguren as misións esenciais atribuídas a este sistema no segundo programa.

 • As finalidades e ordenación coherente das diversas modalidades da FP.

 • O establecemento do dereito á formación profesional e a determinación do papel e da contribución dos diversos axentes no sistema.

 • A xestión institucional e a regulación da formación asociada ó sistema de cualificacións.

 • A I+D sobre as cualificacións e a Formación Profesional.

 • A avaliación e calidade da Formación Profesional.

 • O fomento da cualificación e a Formación Profesional (incentivos económicos, fiscais, de recoñecemento, etc.), en especial da formación continua.

 • O sistema de financiamento da Formación Profesional.”

Noutros apartados engadense outros problemas que se constatan no modelo acde FO sobre o contido e aplicación dos plans.

“No aspecto do contido dos plans, non existen disposicións nin medidas concibidas para encamiña-la natureza da formación continua. Na breve historia deste subsistema, debido á moi escasa duración media das accións (unhas corenta horas), a formación limítase á formación de actualización ou de posta ó día. Nestas condicións non se pode consegui-la adquisición da formación de base (tan necesaria na poboación activa española) precisa para incrementa-los niveis de cualificación profesional; e tampouco se pode formula-la reconversión profesional necesaria para lle facer fronte á extraordinaria mobilidade actual dos contidos profesionais.

No terreo das oportunidades de adquirir formación, a situación é tamén precaria. Pódese afirmar que, debido á falla de incentivos á formación que antes se mencionou e, en xeral, debido á ausencia dunha política gobernamental neste terreo, o mercado español de formación ten un escaso desenvolvemento. Sen embargo, malia estas carencias, os recursos públicos existentes e, en especial, os da Administración educativa, case non se dedican á formación continua”.

Seguinte ...

 
Volver ao índice do documentoVolver a Actualidade

Volver ao princípio


Ir á páxina de inicio
Confederación Intersindical Galega
www.galizacig.com

ÚLTIMA REVISIÓN: 18/12/2001