-Documentos

GalizaCIG-

Volver a Novas e PublicaciónsVolver a Actualidade
Documentos - Índice cronolóxico
 
pdfdocEstatuto dos/as Traballadores/as Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores [Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores (BOE do 29 de marzo de 1995). [Actualización: marzo de 2007].
Sospeitosas diferenzas entre o paro estimado na EPA e o rexistrado nas oficinas do INEM O Departamento Técnico de Economía da CIG vén de elaborar un estudo sobre a Enquisa de Poboación Activa no 2º trimestre de 2006. Para a súa responsábel, Natividade López Gromaz, resulta sospeitosa “a forte diferenza que en Galiza se produce entre o paro estimado na EPA e o rexistrado nas oficinas do INEM: o rexistrado, 146.388, é un 34,9% superior ao estimado pola EPA, 108.500”.
Análise de situación do Sistema Público de Pensións Nos atopamos ante unha nova reforma do Sistema de Pensións da Seguridade Social. A escusa volve a ser a mesma: a futura creba do sistema se non se toman as medidas oportunas, que sempre se traducen en aumentar os anos necesarios para acceder ao 100% da pensión, ampliar o período para o seu cálculo... en definitiva, reducir a futura pensión do traballador, cando non, excluílo do sistema contributivo.
Non á nova contrarreforma laboral
e social
A CIG vén de editar o documento, “Non á nova contrarreforma laboral e social”, no que se analiza punto por punto o acordo asinado por CCOO, UGT, CEOE e Goberno e do que se tira que a nova reforma laboral só favorece á patronal.
Valoración da CIG
Anteproxecto de Lei de Igualdade entre Mulleres e Homes
O mércores 26 de abril entraba a debate para o seu posterior ditame no pleno do Consello Económico e Social o do Estado español o Anteproxecto de Lei de Igualdade entre Homes e Mulleres. A Secretaría da Muller e o Gabinete Técnico da CIG fan públicas as súas valoracións ao respecto.
Propostas da CIG para un avance no autogoberno
Texto aprobado por unanimidade o 20 de decembro de 2005 no Consello Confederal da CIG
Neste intre estase a debater na sociedade e nas institucións no Estado español a reforma dos estatutos de autonomía. Non é un tema secundario para Galiza e a clase obreira galega, xa que un aumento das competencias, da capacidade lexislativa e de xestión, implica un maior grao de autogoberno.
pdfA precariedade e sobreexplotación da forza do traballo en Galiza Un só dato explica suficientemente as consecuencias da precariedade: en 1980, as persoas asalariadas representaban o 47,8% da poboación activa na Galiza e contribuían coas súas rendas ao 48,3% do PIB; en 2000, vinte anos despois, os asalariados supuñan o 68,1% e achegaron tan só o 44,9%.
Complexo Integral da Ría de Ferrol
CIG-Metal
Pasaron xa case catro anos dende que o 10/11/2000 CIG-Metal presentou o Complexo Integral da Ría de Ferrol. Era aquel un documento que pretendía dar solucións desenvolvendo un proxecto industrial e integral para a Ría de Ferrol que revitalizase e defendese o sector naval galego...
Valoración da CIG sobre a Constitución Europea
Secretariado Confederal da CIG
A Confederación Intersindical Galega está en contra da Constitución Europea e realizará unha campaña, tanto dirixida á clase obreira como á povoación de Galiza en xeral, para que non exista ningunha dúbida sobre esta oposición.
pdfMedidas para xerar emprego e combater a precariedade Campaña “Traballo digno na nosa terra, mobilízate contra a precariedade”
Informe sobre as “medidas de reforma da protección por desemprego e da Lei Básica de Emprego”
CIG-Gabinete Técnico
Parece que o governo de Aznar esta-se habituando a propoñer as súas medidas regresivas xusto antes do 1º de Maio. Ocorreu xa o ano pasado coa Reforma Laboral e co Acordo de Pensións e repíte-se este ano co anuncio e presentación das medidas de reforma da protección por desemprego e da Lei Básica de Emprego.
Mocidade e inserción laboral
CIG-Secretaría Confederal de Formación Sindical e Migración
Cando queremos analisar os problemas que a mocidade ten á hora de se inserir no mercado laboral, temos que, necesariamente, mergullarnos na situación xeral na que se atopa a economía e máis o emprego.
Organización Obreira (OO) e as loitas de 1972 en Vigo
por Manuel Mera
Con este texto queremos dende a CIG contribuír a un mellor e maior coñecemento da história recente do movimento obreiro galego. Unha xeira rica en loitas laborais e sociais e na que unha morea de mozos e mozas o deron todo pola liberación nacional e social.
A reforma da Negociación Colectiva Neste mes de setembro de 2001 voltará a reunirse a “Mesa de negociación colectiva”, na que se sentan Governo, CEOE-CEPYME e CCOO-UGT, coa intención de pechar un acordo antes de que remate o mes.
Informe sobre as principais novidades da Lei 12/2001
en relación ao Decreto lei 5/2001, de medidas urxentes de reforma do mercado de traballo
Esta Lei modifica nalguns aspectos o regresivo Decreto-Lei 5/2001 da Reforma Laboral, do 2 de marzo, que deu lugar á convocatória de Folga Xeral do 15 de xuño.
Folga Xeral do 15 de xuño de 2001
Intervención do secretário xeral da CIG no acto final da manifestación de Vigo
Suso Seixo: “Compañeiros e compañeiras, un saúdo no nome da Confederación Intersindical Galega. Un saúdo que facemos extensivo aos miles de traballadores e traballadoras que están a se manifestar en todas as cidades de Galiza en resposta á convocatória de Folga Xeral”...
Documento da convocatoria legal da Folga Xeral do 15 de Xuño de 2001 apresentado por CIG e UGT Documento apresentado para a convocatória legal da Folga Xeral do 15 de xuño pola CIG e mais a UGT, onde se dá conta das razóns que levaron a estas duas centrais sindicais a esta convocatória de paro nacional de 24 horas.
Discurso de Clausura do III Congreso da CIG Suso Seixo, novo secretário xeral: “Temos a necesidade e a obriga de combater a política anti-social e anti-obreira do PP”
Documentos III Congreso CIG (12-13 de maio)  
Avaliación do “Acordo sobre Seguridade Social” asinado polo Governo español, CEOE e CCOO Despois do “Decretazo” a favor da patronal estamos ante un “Acordo” que deixa clara a filosofia e os obxectivos estratéxicos do PP
O novo acordo sobre pensións: avanza a contrarreforma laboral Texto íntegro en galego do acordo asinado o dia 9 entre CCOO, a CEOE e mais o Governo
Postura da CIG sobre o Plano de Acción para o Emprego 2001 Carta da CIG ao secretario xeral de Emprego, Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, sobre o "Plano de Acción para o Emprego do ano 2001"
A realidade da Reforma Laboral Documento elaborado pola CIG sobre o Decreto-Lei 5/2001, de Medidas Urxentes de Reforma do Mercado de Traballo
Unha nova contrarreforma laboral do governo do PP Introducción que inclúe o texto íntegro en galego do Decreto de medidas urxentes de reforma do mercado do traballo
Criterios confederais para a Negociación Colectiva 2001  
Amianto, ¡perigo! A saúde non se vende ni se delega Informe de CIG-Saúde Laboral
Catro anos de pacto social, catro anos de consolidación da precariedade  
Plano de ación prao emprego 2000 (21 de marzo de 2000) Contestación da CIG ao secretário xeral de Emprego, despois de ler o "Plan de Acción para el empleo 2000"
1998, comportamento do emprego nun ano de economia vizosa
Análise e medias pra atallar o desemprego e mellorar as condicións d@s parad@s (5 de xullo de 1999)
No ano 1998 a economia galega medrou un 3,99%, moi por riba de anos anteriores e da média da Unión Europea, pero por debaixo da média do Estado español, un 4,6%, e de autonomias como Baleares, co 5,64%, ou de nacionalidades como o País Basco, co 5,38%. Portugal aumentou o PIB un 3,5% durante este mesmo período. Pero, como se comportou o emprego en Galiza?
Emprego e precariedade laboral
Análise da evolución do emprego, paro e precariedade laboral en Galiza durante o Governo Fraga (9 de novenbro de 1998)
Desde a CIG argumentamos teimosamente, e desde sempre, que a solución ao problema do desemprego ten unha relación directa coas políticas macroeconómicas, a investigación-tecnoloxia e o poder político, e praticamente nengunha, coas medidas de flexibilización e desregulación laboral, tal como unha análise dos dados salienta, despois de 20 anos de medidas neoliberais.
Propostas para pular polo emprego
Proposta presentada pola CIG na Mesa de Negociación sobre o Emprego convocada pola Xunta de Galiza, que contou coa presenza da CIG, CCOO, UGT e CEG (29 de decembro de 1997)
Un Plano de Emprego ten como base fundamental, en situacións como a galega, un proxecto de desenvolvimento a meio e longo prazo, baseado na industrialización do país, e debe contar, asi mesmo, necesariamente cun modelo de organización do territóorio. E como finalidade básica a criación neta do emprego necesário como para rematar co paro. Pero, ademais, para criar postos de traballo debemos contemplar a redución da xornada laboral, a eliminación das horas extras e a realización de novos servizos.
 
Volver a Novas e PublicaciónsVolver a Actualidade

Volver ao princípio


Ir á páxina de inicio
Confederación Intersindical Galega
www.galizacig.com

ÚLTIMA REVISIÓN: 09/04/2007
cig.informatica


 

web-espello en www.galizacig.org
e
www.galizacig.net (mirrors)


Para estar ao día da actualidade sindical en Galiza, subscríbete á lista de correo da CIG e recibe puntual notificación das
novas informacións, artigos, documentos, publicacións, convenios colectivos... que ofrece a CIG na sua páxina web galizacig.com.

Apúntate en: http://www.elistas.net/lista/galizacig/alta