Guia Laboral Básica 2000
Táboa de contidos

1

  O contrato de traballo  

13

    Aceso ao traballo  

13

    O contrato de traballo  

14

    Período de proba  

16

    Direitos e deberes derivados do contrato de traballo  

16

    Modalidades de contratación  

17

2

  As empresas de traballo temporal  

27

    Contrato de posta a disposición  

27

    Duración  

27

    Direitos dos traballadores  

28

    Obrigas da ETT  

28

    Obrigas da empresa usuária  

29

3

  O salário  

31

    Conceito  

31

    Estrutura do salário  

32

    Clases de salário  

33

    Fixación do salário  

33

    Liquidación e pagamento  

35

    Garantias do salário  

36

4

  A xornada de traballo  

39

    Xornada ordinária  

39

    Xornadas especiais  

40

    Horas extraordinárias  

41

5

  Descansos, festivos e vacacións anuais  

44

    Descansos  

44

    Dias festivos  

45

    Vacacións anuais  

45

    Calendário laboral anual  

46

    Permisos legais  

46

6

  Modificacións substanciais das condicións de traballo  

49

    Modificacións substanciais das condicións de traballo  

49

    Modificacións de carácter individual  

49

    Modificacións de carácter colectivo  

50

    Modificacións non substanciais  

50

    A mobilidade funcional  

50

    Mobilidade xeográfica  

51

7

  Suspensión do contrato  

53

    Excedencia por coidado de familiares  

53

    Suspensión con reserva de posto de traballo por maternidade  

54

    Efeitos do expediente de regulación de emprego  

54

    Procedimento para a suspensión dos contratos  

54

    Expedientes de regulación por forza maior  

55

    Tramitación do expediente  

55

8

  A extinción do contrato: O despedimento disciplinário  

57

    Causas do despedimento disciplinário  

57

    Non son causa de despedimento  

58

    Prescrición  

59

    Forma do despedimento  

59

    Efeitos  

59

9

  Extinción do contrato: O despedimento obxectivo  

61

    Despedimento obxectivo individual  

61

    Despedimento colectivo menor  

62

    Despedimento obxectivo colectivo maior  

63

10

  As prestacións por desemprego  

67

    Prestacións contributivas de desemprego  

67

    Prestacións asistenciais  

69

11

  Prestacións básicas da Seguridade Social  

73

    A asisténcia sanitária  

73

    Incapacidade Temporal (antes ILT)  

74

    Incapacidade permanente (antes invalidez)  

79

    Xubilación  

82

12

  A negociación colectiva  

87

    Convénios colectivos estatutários  

87

    Convénios colectivos extraestatutários  

92

13

  Seguridade e saúde laboral  

93

    Organismos competentes  

94

    Prevención de riscos laborais  

94

    Avaliación dos riscos  

95

    Planificación da actividade preventiva  

96

    Organización dos recursos  

96

    Control  

97

    Obrigas do empresário  

101

    Direitos e obrigas dos traballadores  

102

    Protección da maternidade  

103

14

  A asemblea na empresa  

105

    As asembleas na empresa  

105

    Convocatória  

105

    Organización e desenvolvimento das asembleas  

106

    Capacidade legal decisória da asemblea  

106

    Sobre o exercício do direito de liberdade de expresión  

107

15

  A representación sindical na empresa  

109

    A representación unitária: Comités e delegados de persoal  

109

    Representación sindical  

113

16

  Eleicións sindicais  

117

    Centro de traballo  

117

    Circunscrición eleitoral e atribución de representantes  

117

    Proceso eleitoral  

120

17

  Liberdade sindical  

123

    Ámbito de aplicación  

123

    Constitución do sindicato  

124

    Representatividade sindical  

124

    Acción sindical  

127

    Tutela da liberdade sindical  

128

18

  Conflito colectivo e AGA  

129

    Conceito e clases de conflitos  

129

    Titularidade e suxeitos do conflito colectivo  

130

    Meios de solución dos conflitos colectivos  

130

    AGA Iº (Acordo sobre procedimentos extraxudiciais de solución de conflitos de traballo)  

133

19

  O direito de folga  

137

    A folga, un direito dos traballadores  

137

    Nocións  

138

    Lexitimación para convocar a folga  

138

    Requisitos da convocatória  

139

    Comité de Folga  

141

    Desenvolvimento da folga  

142

    Terminación da folga  

143

    Límites do direito de folga  

144

20

  A Inspección de Traballo  

147

    Persoal que integra o sistema de inspección de traballo e SS  

147

    Ámbito material  

148

    Tramitación do procedimento sancionador  

149

    Consecuéncias da actividade inspectora prévia  

150

    Sancións  

151

    Xurisdición penal  

152

21

  A manifestación  

153

    O direito a manifestar-se publicamente  

153

    Trámites para exercer o direito  

154

    Recurso  

156

    Rango ou importáncia  

156

22

  A formación dos traballadores  

157

    Formación profisional ocupacional  

157

    Formación contínua de traballadores ocupados  

158

23

  O direito do traballo  

161

    Fontes do direito do traballo  

162

    Contido do direito do traballo  

163

24

  A norma laboral internacional  

165

    A OIT. Convénios e recomendacións  

165

    Outras organizacións internacionais: ONU e Consello de Europa  

167

    O Direito social da Unión Europea  

168

25

  O sindicalismo: panorama sindical galego  

173

    Marco Galego de Relacións Laborais  

173

    Institucional  

174

    Panorama sindical  

175

    Estrutura e marcos de negociación colectiva  

176

    Reparto do traballo  

178

26

  Anexos (modelos de impresos)  

181

27

  Indice alfabético  

193

Ver o prólogo | Descargar o documentoVolver ao princípio


Ir á páxina de inicio
Confederación Intersindical Galega

ÚLTIMA REVISIÓN: 05/02/2000