-Saúde Laboral

GalizaCIG-

Volver a Saúde LaboralVolver a Actualidade
 
 
Publicacións
Guías para a acción preventiva
 
A Cultura Preventiva
  Clic para aumentar
 
A lei de Prevención de Riscos Laborais no seu artigo 19 expresa claramente o deber de protección do empresario para garantir que cada traballador/a reciba unha formación teórica e práctica, abondo e axeitada, en materia preventiva. O cumprimento deste precepto, como de todos os demais da Lei lamentabelmente depende da acción sindical que desenvolvamos no seo das empresas, e mentres non consigamos facer valer os nosos dereitos non podemos deixar de cubrir esa necesidade participando e facendo noso o deber de protección dos traballadores/as expostos a riscos.

Por iso, o Gabinete Técnico de Saúde Laboral da CIG, paralelamente ao labor de asesoramento cara as Federacións e as Comarcas, asumimos a responsabilidade da formación porque consideramos que é un piar fundamental da cultura preventiva.

A “Cultura Preventiva” pretende mostrar aos traballadores/as unha instantánea panorámica da prevención de riscos laborais: os riscos, as medidas preventivas, como se organiza a prevención na empresa... Para adquirir un exemplar pódese contactar co Departamento de Saúde Laboral
saudelaboral@galizacig.net
A Saúde Laboral na Negociación Colectiva
  Clic para aumentar
 
Desde que existe Negociación Colectiva os negociadores/as fomos conscientes de que esta parcela das relacións laborais requiría certa especialización e desenvolvemento a través da negociación colectiva. Porén, outras urxencias, fundamentalmente o emprego e os baixos salarios, e por que non recoñecelo, a falta de capacidade dos negociadores, impediron un avance significativo no ámbito da Prevención, da Saúde e da Seguridade no Traballo.

Aínda hoxe, son os menos preventivos os máis habituais, e sen embargo este recoñecemento axudará a que a situación mude, se non definitivamente, si para afrontar a negociación colectiva con máis contidos e máis intensidade, o que redundará en mellores condicións de vida no traballo.

A introdución e o tratamento de aspectos, tanto do punto de vista da organización do traballo (xornada, descansos e pausas, nocturnidade, horas extraordinarias, control da subcontratación, contratación con empresas de traballo temporal) como da mellora dos dereitos dos traballadores/as e os seus representantes e o avance nos aspectos técnico-preventivos, son cuestións centrais á hora de abordar o proceso de negociación colectiva.

Partindo destas premisas elaboramos un documento de traballo que non pretende ser un capítulo dun convenio colectivo tipo, senón unha serie de apuntamentos para que, en poder dos representantes sindicais, xunto cos demais temas a negociar, compoñan a plataforma reivindicativa necesaria que axudará a conquistar as melloras nas condicións de traballo e na calidade de vida.

Para adquirir un exemplar pódese contactar co Departamento de Saúde Laboral
saudelaboral@galizacig.net
Condicións de traballo no sector da madeira
  Clic para aumentar
 
O libro “Condicións de traballo no sector da madeira” parte dos conceptos básicos en materia de prevención e os aspectos máis destacados da Lei para analizar despois as condicións de seguridade que se deben garantir nos espazos de traballo, as máquinas e equipos de seguridade, a manipulación manual de cargas, a electricidade e a prevención de incendios.

O texto explica tamén cales deben ser os equipos de protección individual, a sinalización na industria (cores de seguridade e tipos de sinais) e a iluminación, de cara a previr riscos derivados dunha iluminación inadecuada. Pero tamén ten en conta os contaminantes físicos, químicos e biolóxicos e recolle unha metodoloxía para a avaliación de riscos.

Para adquirir un exemplar pódese contactar co Departamento de Saúde Laboral
saudelaboral@galizacig.net
Guía básica de medio ambiente no traballo
  Clic para aumentar
 
O Medio Ambiente está de actualidade desde hai uns poucos anos. É un tema sobre o cal a maioría da xente xa ten definida a súa propia posición persoal; uns máis conservacionista, outros máis intervencionista.

Ante esta situación, a CIG, como organización de defensa e representación dos traballadores/as, e guiada polo seu forte compromiso social, tamén debe posicionarse perante a problemática ambiental, e colaborar no posíbel na defensa do medio, como paso imprescindíbel cara á mellora da calidade de vida da clase traballadora.

Unha formación ambiental é esencial para aumentar a concienciación da necesidade de cambiar a dirección que está levando este novo sistema globalizante. É por iso que, con esta guía, tamén estamos cumprindo unha das recomendacións da Estratexia Galega de Educación Ambiental, que dedica un apartado aos sindicatos e organizacións profesionais como axentes importantes á hora de promover esa necesaria conscienciación ambiental. Así, nunha das súas recomendacións sinala, literalmente, que é necesario, “impulsar a formación dos representantes sindicais dos traballadores en materia de saúde e seguridade na empresa asociando estes aspectos ás condicións ambientais e á proteccióndo medio ambiente en xeral”.

Para adquirir un exemplar pódese contactar co Departamento de Saúde Laboral
saudelaboral@galizacig.net
 Guía de prevención para delegados e delegadas
pdf.pdf
doc.doc
Clic para aumentar A Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais, no seu capítulo V, regula de xeito detallado os dereitos de consulta e participación dos traballadores/as en relación coas cuestións que afectan á seguridade e a saúde no traballo.

Partindo do sistema de representación colectiva vixente, a Lei atribúe aos denominados Delegados e Delegadas de Prevención o exercicio das funcións especializadas en materia de riscos no traballo, dotándoos para eses fins das competencias, facultades e garantías necesarias.

Descarga a edición de 2004 da Guía de Prevención para delegados e delegadas ou
consúltaa en liña.
Guía para a prevención de riscos de orixe psicosocial
  Clic para aumentar
 
Con esta guía para a prevención do estrés laboral, preténdese que os traballadores e traballadoras coñezan o que é o estrés, que características ten, que tipo de respostas provoca nos traballadores a nivel físico, psíquico e de conduta e, por riba de todo, que se teña consciencia de que existen uns métodos de avaliación do estrés e técnicas moi eficaces para superalo e manexalo axeitadamente.

O estrés e a síndrome de Burnout son algúns dos riscos laborais máis importantes na actualidade, motivados polas novas exixencias do proceso de produción, onde un maior número de traballadores/as deben mellorar os resultados e estar preparados para constantes cambios e adaptacións.

O estrés pódese definir como a resposta fisiolóxica e de comportamento dun individuo que trata de adaptarse as presións de orixe tanto interna como externa. Xurde cando se dá un desaxuste entre a persoa, o posto que desempeña e a propia organización.

A Directiva Marco da Unión Europea, en materia de Seguridade e Saúde, obriga ao empresario a recoñecer os factores de estrés e a corrixilos.

Nesta guía preténdese trasladar a información e formación que requiren os profesionais, para coñecer o estrés e saber distinguir as alarmas de viso que nos dá o noso organismo. Para adquirila pódese contactar co Gabinete Técnico de Saúde Laboral en
saudelaboral@galizacig.net
Normas e condicións de traballo no Sector Naval
  Clic para aumentar
 
A Federación do Metal da CIG, en colaboración co gabinete de Saúde Laboral da CIG pon a disposición dos delegados de Prevención e membros dos Comités de Seguridade e Saúde esta Guía preventiva para traballos na Construción Naval.

Preténdese que, sen ser unha guía que recolla todo o saber en materia de Saúde e Seguridade no traballo, si sexa complemento da anterior, Riscos Laborais na Construción Naval, e polo tanto recolla normas de actuación preventiva tomando como base toda a lexislación referida á prevención en traballos no Sector Naval.

Para adquirir un exemplar pódese contactar co Departamento de Saúde Laboral
saudelaboral@galizacig.net
Riscos Laborais no lugar de traballo con pantallas de visualización de datos
  Clic para aumentar
 
O manual está dirixido fundamentalmente a delgados e delegadas de prevención, que teñen que coñecer que nas oficinas tamén existen riscos para a saúde dos traballadores e traballadoras, e exixir que cada posto de traballo sexa adaptado conforme á normativa para eliminar os efectos nocivos para a saúde.

O manual ten en conta que as aplicacións das novas tecnoloxías no mundo do traballo son un feito que previsibelmente vai marcar as relacións de traballo nun futuro próximo. Obviamente é o sector terciario onde se produce o maior número de aplicacións informáticas, pero tamén se aprecia a súa introdución a sectores como o primario e o secundario.

Así, aos habituais traballos de oficina (tratamento de textos, base de datos, etc.) engádense os usos en áreas tan dispares como a administración, o mundo científico, o traballo a domicilio, os bancos, bibliotecas, centros de saúde, librarías, farmacias e un sinfín de traballos que requiran xestión de stocks. A todo isto, hai que engadir o tempo de lecer dedicado ao ordenador no entorno do fogar.

Por iso, o texto ten interese tamén para traballadores e traballadoras e usuarios/as de ordenadores. Pódese adquirir poñéndose en contacto co Departamento Técnico de Saúde laboral da CIG no enderezo de correo electrónico
saudelaboral@galizacig.net
 

Gabinete Técnico de Saúde Laboral
Secretaría Confederal de Saúde Laboral
saudelaboral@galizacig.net

 

 
Volver a Saúde LaboralVolver a Actualidade

Volver ao princípio


Ir á páxina de inicio
Confederación Intersindical Galega
www.galizacig.com

ÚLTIMA REVISIÓN:
cig.informatica