-Saúde Laboral

GalizaCIG-

Volver a Saúde LaboralVolver a Actualidade
 
 

CIG-Saúde Laboral
Gabinete Técnico da Secretaria Confederal de Saúde Laboral


A precariedade laboral e a desregularización das condicións de traballo está a provocar multitude de accidentes laborais, enfermidades profesionais, e diversas afectacións da saúde que demandan o desenvolvimiento duhna política activa de saúde laboral en canto á avaliación de riscos e a planificación da prevención nos centros de traballo. Por tanto, o principal reto para os vindeiros anos consiste en que por parte dos órganos de governó da CIG a todos os niveis se asuma a importancia da saúde laboral para así poder desenvolver unha acción sindical máis enérxica en conexión coas federacións e a negociación colectiva.

Ainda que o desenvolvimento da nosa política de saúde laboral va a depender dos recursos materiais e humanos dos que podamos dispoñer parece imprescindible sinalar os aspectos esenciais da mesma:

1. Promocionar unha cultura laboral de prevención que implique os/as traballadores/as na loita por unhas condicións laborais e ambientais saudábeis, e que traslade a responsabilidade sindical dende as simples denuncias á Inspección de Traballo á negociación sobre a organización e condicións de prestación de traballo.

2. Control e vixiancia constante para un efectivo cumprimento da normativa laboral vixente e dos planos específicos sobre seguridade e saúde no traballo.

3. Reivindicación e negociación sobre aqueles aspectos que a Lei non recolle e que son fundamentais para asegurar unha protección eficaz da saúde laboral como, por exemplo, o recoñecemento da figura do delegado/a territorial - con atención preferente as empresas de menos de seis traballadores/as - con crédito horario específico garantido para o desenvolvemento das súas funcións.

4. Formación xeral e específica en saúde laboral para os/as traballadores/as, con especial atención naqueles sectores ou subsectores de actividade que polas súas características así o demande (mar, construcción, mineiría...).

5. Concreción de “mapa de riscos” en cada sector ou subsector de actividade que faciliten a aplicación de planos de prevención específicos para cada empresa.

6. Desenvolvimento dunha acción sindical participativa que recolla e defenda os puntos de vista dos compañeiros/as de traballo, reclamando o seu apoio para modificar as condicións laborais insalubres e obrigar os empresarios a aceptar a coxestión da prevención.

7. Incrementar a acción institucional a todos os niveis para que os organismos de participación existentes cumpran realmente as súas funcións e, máis alá destas, sirvan de marco para chegar a aspectos concretos, reclamando da Administración un papel máis activo respecto á potenciación do diálogo da negociación.

8. Reclamación diante do Ministerio Fiscal para que se persiga de oficio e se aplique o Código Penal nos delitos contra a Seguridade e a Saúde Laboral e implantación de requisitos mínimos en materia de Saúde Laboral por parte da Administración á hora de realizar convocatorias de axudas ás empresas.

9. Creación do Instituto Galego de Saúde Laboral con competencias plenas nestas materias. Reivindicación de mayores medios humáns e materiais das Inspeccións de Traballo co fin de garantir unha actuación inspectora eficaz en tódolos ámbitos laborais.

10. Integración na problemática xeral da Saúde Laboral a específica de acoso sexual no traballo. Reclamación de parámetros ergonómicos que contemplen as diferencias anatómicas e fisiolóxicas de homes e mulleres.

11. Pular pola ampliación do cadro de enfermidades profesionais ca inclusión específica das doenzas de tipo psíquico. Considerar , se é o caso, a orixe laboral de patoloxías como drogodependencias e alcoholismo para adoptar un tratamiento propio de saúde laboral desenvolvendo campañas formativas e defendendo medidas non represivas tendentes a facilitar formas voluntarias de reinserción.

12. Fomentar unha cultura de prevención a nivel social, instando a Administración a artellar programas específicos dende as primeiras fases do sistema educativo, así como en Formación Profesional e carreiras técnicas.

13. Considerar a problemática da seguridade e saúde no traballo como de especial relevancia na negociación dos convenios colectivos.

Para a consecución destes obxetivos a CIG dotarase da estructura e dos medios humáns necesarios e, nese senso, por acordo do III Congreso constituiese o Gabinete Técnico de Saúde Laboral dependente da Secretaria Confederal de Saúde Laboral, coa estructura e funcionamento xa aprobados pola Executiva Confederal e que por tanto non é preciso reproducir e cuias funcións principais serán:

  • A análise e tratamento de todo o material relacionado coa seguridade e saúde no traballo.

  • A elaboración de informes técnicos para os organismos da CIG que os requiran.

  • Asesorar as consultas de carácter técnico que podan solicitar tanto as federacións, os comites de seguridade e saúde, delegados/as de prevención, ou calqueira outro órgano de central sindical.

  • Remitir as federacións e ás asesorías comarcais as novidades lexislativas ou xurisprudenciais de interese respeito da Saúde Laboral.

  • Asesorar e colaborar na formación dos delegados/as de prevención da CIG.
 
 

Gabinete Técnico de Saúde Laboral
Secretaría Confederal de Saúde Laboral
saudelaboral@galizacig.net

 

 
Volver a Saúde LaboralVolver a Actualidade

Volver ao princípio


Ir á páxina de inicio
Confederación Intersindical Galega
www.galizacig.com

ÚLTIMA REVISIÓN: 16/02/2005
cig.informatica